ІНСТИТУТ "ВИЩА ШКОЛА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Місія Вищої школи державного управління - підготовка високопрофесійних управлінських кадрів для органів державної влади та органів місцевого самоврядування для реалізації функцій держави у сфері публічного адміністрування із числа випускників вищих навчальних закладів та молодих державних службовців.

У НАЦIОНАЛЬНIЙ АКАДЕМIЇ РОЗПОЧАЛАСЯ АНГЛОМОВНА ЛIТНЯ ШКОЛА


30-31 травня 2016 року за пiдтримки Нiмецького товариства з мiжнародного спiвробiтництва (GIZ) GmbH у Нацiональнiй академiї державного управлiння при Президентовi України проходить друга англомовна лiтня школа "Децентралiзацiя як умова розвитку України", яку органiзував Iнститут "Вища школа державного управлiння". 

Обрання такої тематики обумовлено надзвичайною важливiстю здiйснення демократичної децентралiзацiї в нашiй державi, що дасть змогу при збереженнi держави та її iнститутiв розширити мiсцеве самоврядування, активiзувати населення на вирiшення власних потреб та iнтересiв, звузити сферу впливу держави на суспiльство, замiнюючи цей вплив механiзмами саморегуляцiї, виробленими самим суспiльством, зменшити витрати держави i платникiв податкiв на утримання держапарату.

Друга лiтня школа викликала широкий iнтерес серед науковцiв, практикiв з процесу децентралiзацiї, слухачiв Нацiональної академiї, студентiв iнших вищих навчальних закладiв України.

Розпочався перший день лiтньої школи з вiтального слова Вiце-президента Нацiональнiй академiї Марини Бiлинської та першого радника, керiвника програми спiвробiтництва Представництва ЄС в Українi Беренда де Гроота.

Марина Бiлинська привiтала всiх учасникiв лiтньої школи та зауважила, що реформа державного управлiння на основi децентралiзацiї влади i розширення повноважень органiв мiсцевого самоврядування виступає важливою передумовою подальшої консолiдацiї українського суспiльства.

Керiвник програми спiвробiтництва Представництва ЄС в Українi Беренд де Гроот акцентував на першочерговостi децентралiзацiї влади в Українi, використовуючи успiшний досвiд її реалiзацiї в країнах Європейського Союзу. Ефективне впровадження децентралізації дозволить вирішити ряд питань полiтичного протистояння, а також сприятиме посиленню вiдповiдальностi мiсцевих i регiональних громад за розвиток власних територiй та пiдвищенню ефективностi використання мiсцевих ресурсiв, що в результаті може посилити внутрiшньодержавну iнтеграцiю та економiчну незалежність України.

Пiсля вiтального слова розпочалися виступи експертiв.

Про культуру спiльного управлiння, вiдкритiсть, спiвпрацю на основi консенсусу мiж громадянським суспiльством, бiзнесом та органами влади говорила експерт проекту Швейцарського бюро спiвробiтництва "Електронне урядування для пiдзвiтностi влади та участi суспільства" (EGAP) Йорданка ТОМКОВА.

Нiмецький експерт з децентралiзацiї Дiтер ШИМАНКЕ зосередив увагу у своїй доповiдi на основних тенденцiях у реформах публiчних адмiнiстрацiй у Європi, серед яких змiцнення мiсцевого самоврядування, розвиток електронного уряду та iнтенсивне використання iнформацiйних технологiй.

Корисним досвiдом передачi повноважень та прийняття рiшень у Великобританiї подiлився експерт з питань полiтики регiонального розвитку Марк БАРРЕТ. Зокрема, вiн зазначив, що завдяки ефективному впровадженню децентралiзацiї на локальному рiвнi досягається зростання реальних доходiв на душу населення, скорочення нерiвностi i змiцнення згуртованостi, а також пiдвищення конкурентних переваг i привабливостi територiї.

Директор Департаменту регiонального розвитку Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України Олена КУЧЕРЕНКО розповiла про новий стан регiональної полiтики i можливостi для регiонального розвитку в контекстi децентралiзацiї, зокрема про досягнення у 2015 роцi.

Про реформи в органах мiсцевого самоврядування у Польщi розповiв голова Офiсу Фонду Мiжнародної Солiдарностi у Києвi (Польща) Маркiян ЖЕЛЯК, звернувши увагу, що польськi реформатори розробили систему, яка готова для подальших змiн у законодавчiй та соцiальнiй сферах.

Керiвник проекту ЄС "Пiдтримка полiтики регiонального розвитку України" Колiн МЕДДОК акцентував на розумiннi термiнологiї та розрiзненнi понять децентралiзацiї та регiональному розвитку.

В рамках Лiтньої школи органiзовано чотири секцiї, якi будуть проведенi 31 травня пiд керiвництвом запрошених провiдних мiжнародних та вiтчизняних експертiв з проблем децентралiзацiї. Секцiї розподiленi за такими напрямками:

секцiя 1: Можливостi та виклики для демократичної децентралiзацiї;

секцiя 2: Стратегiї реформ децентралiзацiї: досвiд європейських країн;

секцiя 3: Впровадження децентралiзацiї влади та управлiння в Українi: першi результати та подальшi кроки;

секцiя 4: Децентралiзацiя та розвиток громад в Українi.

Серед 93 зареєстрованих осiб є представники Нацiональної академiї, Полтавського унiверситету економiки та торгiвлi, Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету, Iнституту економiко-правових дослiджень НАН України, Громадської органiзацiї "Український iнститут соцiальних дослiджень iменi Олександра Яременка", Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Київського нацiонального економiчного унiверситету, Сумського державного унiверситету, Днiпропетровського нацiонального унiверситету, Академiї мунiципального управлiння, ГО "Iнститут громадських стратегій", Верховної Ради України, Фонду "Майдан Закордонних Справ", Європейської Бiзнес Асоцiацiї, Центру професiйного розвитку персоналу, Всеукраїнської асамблеї докторiв наук з державного управлiння, SKL International, Швейцарсько-українського проекту "Пiдтримка децентралiзацiї в Українi".

 Новини


СТОРІНКИ:  1    2    3    4    5    6    7    8    

 
В Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності завершилась фінальна стадія V ювілейного відкритого конкурсу проектів у рамках відзначення «Міжнародного дня Проектного менеджера». В фіналі прийняли участь 16 проектів з 7 навчальних закладів України, а саме Національна академія державного управління при Президентові України, Одеський національний політехнічний університет, Сумський державний університет, Київський національний університет будівництва та архітектури, НУ «Львівська політехніка», Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ Університет банківської справи. [...]

18.11.2016
2 вересня 2016 року слухачі Національної академії мали нагоду зустрітися з першим Президентом України, Почесним доктором Національної академії Леонідом Макаровичем Кравчуком. [...]

12.09.2016
З нагоди Дня знань та початку нового навчального року 1 вересня 2016 року у Національній академії державного управління при президентові України відбулися збори. [...]

05.09.2016
4 липня 2016 року розпочалося стажування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України в структурних підрозділах Адміністрації Президента України. [...]

22.07.2016
Слухачі Інституту «Вища школа державного управління» Катерина Притула і Олександр Кулієв та аспірант кафедри державознавства і права Бєдова Олена взяли участь у Берлінській літній школі, яка проходила з 5 по 16 червня 2016 року на базі Берлінської школи економіки і права (Berlin School of Economics and Law - BSEL). [...]

29.06.2016
З 17 по 23 квітня 2016 року слухачі Інституту «Вища школа державного управління» Лідія Михайленко, Дарина Бондаренко, Любава Чернова разом з іншими учасниками програми «Молодь змінить Україну» здійснили робочу поїздку до Республіки Польща. [...]

23.06.2016
3 червня 2016 року слухачі «Вищої школи державного управління» відвідали семінар «Європейська інтеграція України: підвищення привабливості через інформаційні кампанії» в рамках реалізації ПРОЕКТУ ЄС “Підвищення популярності та привабливості європейських студій в Україні” (кафедра імені Жана Моне). [...]

06.06.2016
30-31 травня 2016 року за пiдтримки Нiмецького товариства з мiжнародного спiвробiтництва (GIZ) GmbH у Нацiональнiй академiї державного управлiння при Президентовi України відбулася друга англомовна лiтня школа «Децентралiзацiя як умова розвитку України». [...]

06.06.2016
30-31 травня 2016 року за пiдтримки Нiмецького товариства з мiжнародного спiвробiтництва (GIZ) GmbH у Нацiональнiй академiї державного управлiння при Президентовi України проходить друга англомовна лiтня школа "Децентралiзацiя як умова розвитку України", яку органiзував Iнститут "Вища школа державного управлiння". [...]

01.06.2016
21 травня 2016 року слухачі Інституту «Вища школа державного управління» приєдналися до святкувань Дня Європи на Михайлівській площі у Києві. Разом з викладачами кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою слухачі ознайомилися з інформацією про унікальні досягнення і успіхи кожної з країн на стендах в індивідуальних зонах посольств, побачили церемонію чаювання від посольства Великобританії, взяли участь у "Колесі фортуни" від GIZ – вікторині про Німеччину та Україну, вигравши солодкі призи. [...]

24.05.2016
СТОРІНКИ:  1    2    3    4    5    6    7    8    

АРХІВ НОВИН

© Вища школа державного управління Національної академії державного управління при Президентові України